Fiscale Oudedag Reserve

Een ondernemer kan jaarlijks een deel van de winst voor pensioen toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). Het reserveren van een deel van de winst betekent overigens niet dat daarmee de oudedagsvoorziening is geregeld. Met het gereserveerde geld moet de ondernemer zelf een lijfrenteverzekering afsluiten die op de pensioendatum ingaat. Over het bedrag van de reservering wordt in de toekomst (bij beëindiging van het bedrijf bijvoorbeeld) belasting betaald. Als de oudedagsreserve wordt omgezet in een lijfrente, dan blijft de belastingheffing achterwege tot het moment dat de lijfrente tot uitkering komt.

Het bedrag dat je aan FOR opbouwt, staat doorgaans niet op een ‘geblokkeerde rekening’. Het gaat in de praktijk meer om een belastingaftrekpost dan om een afgezonderd vermogensbestanddeel. Los daarvan: de FOR blijft onderdeel uitmaken van jouw zakelijk vermogen. Crediteuren zullen die opeisen als het bedrijf de schulden niet kan voldoen en ook blijft de reservering niet buiten een eventueel faillissement. Met andere woorden: het risico is aanwezig dat bij het bereiken van de pensioenleeftijd (of bij beëindiging van de onderneming) de reserve niet in de vorm van liquiditeiten aanwezig is.

Bedenk wel dat op het moment dat je jouw onderneming stopt, de belasting over de FOR-opbouw betaald moet worden.

Het vormen van een FOR is niet verplicht. Met de FOR kan overigens hooguit 49% van het laatstgenoten inkomen behaald worden. Je moet zelf een goede pensioenvoorziening treffen. Als je nog ver verwijderd bent van de pensioenleeftijd, dan lijkt die noodzaak nog niet zo groot. Hoe vroeger je echter start met de opbouw van pensioen, hoe goedkoper je uit bent. Of, met andere woorden, hoe langer je dat uitstelt, hoe hoger de premie wordt om eenzelfde uitkering te kunnen ontvangen. De last die dit met zich meebrengt kan onevenredig zwaar uitpakken. Wanneer je de zorg hebt voor een partner of een gezin stel je met een pensioenverzekering niet alleen je eigen oude dag veilig, maar ook die van uw nabestaanden.

De ondernemer die een oudedagsreserve wil vormen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan de onderneming)
  • aan het begin van het kalenderjaar is de ondernemer jonger dan 65 jaar;
  • de onderneming moet winst maken omdat de reserve uit de winst wordt gevormd. In een verliesjaar kan dus geen toevoeging aan de FOR plaatsvinden;
  • de totale oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan het bedrijfsvermogen;
  • onder bedrijfsvermogen wordt verstaan de boekwaarde van de onderneming, verminderd met de herinvesteringsreserve en de egalisatiereserve;
  • er is een bovengrens gesteld aan het bedrag dat een ondernemer mag toevoegen aan de FOR, namelijk 12% van de winst
  • de stand van de oudedagsreserve moet jaarlijks op de balans van de onderneming staan.

Het saldo van de oudedagsreserve kan ook afnemen. De ondernemer kan op eigen initiatief de reserve verlagen voor betaalde lijfrentepremies die in mindering zijn gebracht op het belastbaar inkomen.

Het saldo van de FOR wordt verplicht naar beneden bijgesteld, als aan het eind van het jaar het ondernemingsvermogen lager is dan de oudedagsreserve. De FOR moet worden verminderd met het hogere bedrag, wanneer:

  • de ondernemer in het kalenderjaar en in het voorgaande kalenderjaar niet aan het urencriterium voldoet;
  • de onderneming in het kalenderjaar geheel of gedeeltelijk is gestaakt; of
  • de ondernemer aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar is.

Een afname van de oudedagsreserve verhoogt de belastbare winst in het betreffende jaar.

Wil je meer weten of advies? Neem dan contact met ons op!

[maxbutton id=”10″]